לתקנון ותנאי השימוש

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר ומערכת תיק-תוק הצעות מחיר

תיק-תוק מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו המופעל בכתובת https://tik-tok.co.il/ ו/או באפליקציה app.tik-tok.co.il (לעניין תקנון זה, האתר והאפליקציה יחד ראו להלן כ: "האתר״). 

האתר מופעל על ידי עמית שמלה  עוסק מספר 304886229(להלן: "מפעיל האתר").
יש לשים לב כי החויוב החודשי יופיע בכרטיס האשראי תחת השם "עמית שמלה שיווק באינטרנט".

האתר מאפשר לנהל את כל מערכת הצעות המחיר של הלקוחות, בחירת טמפלט מועדף, שליחה ללקוחות, עדכון הצעות המחיר ועוד, והכל כפי שמופיע בהרחבה באתר ("השירותים"). 

כללי:

 1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
 2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 3. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. פעולה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס. 
 5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.


הגלישה באתר:

 1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.
 2. פתיחת איזור אישי באתר לטובת הקמת משתמש לשליחת הצעות מחיר, דורשת הרשמה אשר תכלול מספר פרטים בהתאם לשיקול דעת האתר, כאמור להלן. 
 3. כמו כן גם משתמשים שירצו לבצע פעולות מסוימות באתר ידרשו לבצע הרשמה כמפורט להלן.
 4. בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי האתר.
 6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 7. השארת פרטים באתר ו/או הרשמה לאתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים למייל או ל- SMS או דרך כל כלי שיווקי אחרי, בהתאם לשיקול דעת האתר.
 8. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
 9. יובהר, כי שירותי המערכת ניתנים במלואם לשימוש באמצעות התחברות למערכת דרך מחשב, מכשיר נייד, טאבלט וכל מכשיר אחר בעל חיבור זמין לרשת האינטרנט. 
 10. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
  2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  3. אם הופרו תנאי תקנון זה;
  4. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
  5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

השירותים המוצעים באתר:

 1. השירותים המוצעים על ידי האתר יופיעו ויוצגו בדפי האתר.
 2. השירותים המוצעים באתר עשויים לכלול, בין היתר, רישיון לבצע את פעולות באמצעות המערכת כגון – הפקה ושליחה של הצעות מחיר (במייל/ PDF/ לחתימה) ועוד.
 3. עם ההרשמה לאתר ו/או רכישת מנוי, מוענקת למשתמש תקופת ניסיון ללא עלות לטובת שליחת הצעת 5 הצעות מחיר ראשוניות, אשר מתחילה עם הפעלת החשבון ואישור על ידי האתר ("תקופת הניסיון").
 4. בתקופת הניסיון המערכת פתוחה לשימוש בהתאם לחבילת השימוש הבסיסית, כמפורט באתר בעת ההרשמה. תקופת הניסיון מסתיימת לאחר שליחת 5 הצעות מחיר, למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת הניסיון, יהיו פתוחים לשימוש רק השירותים הנכללים במסלול הניסיון, כפי שיתעדכנו מעת לעת ולפי שיקול דעת האתר. 
 5. המערכת ניתנת בחינם ל- 5 הצעות מחיר ולאחר מכן המערכת בתשלום (חודשי או שנתי) ולכן חל איסור לפתוח חשבון חדש לחברה שכבר קיימת במערכת. מפעיל האתר או מי מטעמו רשאי למחוק את המשתמש הכפול ואת כל התוכן ששייך אליו ואל המשתמש המקורי שנפתח, ללא התראה מוקדמת וללא צורך בהסבר. מפעיל האתר כמובן לא ישא באחריות של אבדן המידע שהוזן למערכת.
 6. לכל משתמש תהיה שמורה הזכות לתקופת ניסיון אחת בלבד, ולעניין שימוש יראו גם צד ג' הפועל לטובת אותו משתמש.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים לעצמינו את הזכות שלא להעניק תקופת ניסיון בכל מקרה שבו נמצא לנכון כי קיים חשש שמשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש. כמו כן, אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבטל או לקצר את תקופת הניסיון, בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 8. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת. 
 9. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים.
 10. התשלום עבור השימוש במערכת יתבצע בהתאם לתוכנית הרצויה על ידי המשתמש ובהתאם לסוג המנוי (חודשי או שנתי, כמפורט להלן). החברה רשאית לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה עבור התוכנית (כולן או חלקן) וסוגי המנויים. שינתה החברה את גובה התשלום, תפרסם הודעה על שינוי כאמור ושינויים כאמור יחולו החל מהתאריך הקובע עליו תודיע החברה בפרסום הרלוונטי.
 11. האתר רשאי לשנות פיצ'רים במוצר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 12. אופן הצגת השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.


מדיניות ביטולים:

 • בקשה לשינוי או ביטול שירות תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. 
 • האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו (להלן: "החוק").
 • יובהר, כי לא יתקבלו בקשות להחזר כספי בגין חודשים בהם הלקוח לא השתמש במערכת. על הלקוח לבקש את ביטול המנוי בהתאם ובכפוף לאמור להלן.
 • ככל ומשתמש מעוניין לבטל חבילה שנרכשה במסגרת "חבילה שנתית" המשולמת מראש, הוא רשאי לעשות זאת בכל עת, ובכפוף לאמור להלן:
 • במידה והודעת הביטול נמסרה לא יאוחר מ-14 ימים לאחר יום ביצוע עסקת רכישת חבילת השימוש – המשתמש יזוכה במלוא ערך העסקה, בניכוי (1) החלק היחסי של תקופת השימוש עד למועד מתן הודעת הביטול; ו-(2) דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 • ככל שהודעת הביטול תומצא לחברה לאחר המועד הנקוב בסעיף ‏4.3.1 לעיל – ייכנס הביטול לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול, והמשתמש יזוכה במלוא החיוב השנתי האחרון, בניכוי כל אלה:
 • החלק היחסי של תקופת השימוש החל ממועד החיוב השנתי האחרון ועד למועד הביטול בפועל;
 • דמי ביטול בשיעור של 5% מערך החיוב השנתי האחרון או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם;
 • שווי ההטבה הכלכלית שניתנה למשתמש אשר בחר בחבילת שימוש במסלול חיוב שנתי בהשוואה לרכישת אותה חבילת שימוש במסלול חיוב חודשי. שווי ההטבה כאמור יחושב כהפרש שבין העלות החודשית של אותו סוג חבילת שימוש במסלול החיוב החודשי המקביל לבין העלות החודשית היחסית של חבילת השימוש במסלול החיוב השנתי המבוטל (היינו, עלות חבילת השימוש השנתית לחלק ל-12), במכפלת מספר החודשים בהם נעשה שימוש בחבילת השימוש השנתית ממועד החיוב השנתי האחרון ועד למועד ביטול חבילת השימוש בפועל. 

לדוגמא – אם לקוח רכש חבילה בעלות של 1,200 ש"ח בשנה (משמע 100 ש"ח בחודש), ואותה חבילה עולה 150 ש"ח בחודש ללא ההטבה. הלקוח מבקש לבטל לאחר 3 חודשי שימוש הוא ישלם את הסכומים כדלקמן: 1. 3 חודשי שימוש X 100 ש"ח = 300 ש"ח. 2. דמי ביטול 1,200 ש"ח X 5% = 60 ש"ח. 3. 150-100X3 = 150 ש"ח. על כן המשתמש יהיה זכאי להחזר כולל בסך 690 ש"ח.

 • ככל ומשתמש מעוניין לבטל חבילה שנרכשה במסגרת "חבילה חודשית" המשולמת מדי חודש, הוא רשאי לעשות זאת בכל עת, ובכפוף לאמור להלן:
 • ככל שהודעת הביטול תומצא לחברה לא יאוחר מן השעה 23:59 ביום בו בוצעה עסקת הרכישה – המשתמש יזוכה במלוא עלות הרכישה.
 • ככל שהודעת הביטול תומצא לחברה לאחר המועד הנקוב בסעיף ‏4.4.1 לעיל – הביטול ייכנס לתוקף בתום החודש הקלנדרי בו ניתנה ההודעה, המשתמש לא יהיה זכאי לזיכוי כלשהו, אך הוא יוכל לעשות שימוש בשירותים שמאפשרת לו חבילת השימוש עד לתום אותו חודש קלנדרי, בכפוף לתנאי חבילת השימוש.
 • ככל ומשתמש מעוניין לבטל חבילה שנרכשה במסגרת "שירות חד פעמי", הוא רשאי לעשות זאת בתוך 14 ימים לאחר מועד ביצוע עסקת רכישת השירות החד-פעמי, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד בו השירות הרלוונטי אמור להינתן. 
 • משתמש המעוניין לבטל עסקה שבוצעה עם החברה, אשר יש לו זכות לבטלה כאמור לעיל, יוכל לעשות זאת בכל אחד מן האופנים הבאים:
 • ביחס לכל סוגי חבילות השימוש והשירותים – בדואר אלקטרוני, לכתובת המייל: [email protected], או באמצעות תמיכה מול נציג במערכת. או באמצעות כניסה להגדרות המשתמש ובקשה לביטול המנוי 

אחריות האתר:

 1. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש במערכת, כי המערכת אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת המערכת לצרכיו. 
 2. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
 3. משתמשי האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך שהאחריות על השימוש באתר חלה על המשתמש בלבד.
 4. המידע והשירותים המוצגים באתר אינם מובאים כתחליף ליעוץ של גורמי מקצוע – רואי חשבון עורכי דין וכיוצ"ב. המידע והשירותים אינם מתאימים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והם מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ. 
 5. יובהר, כי האתר הינה מערכת לניהול הצעות מחיר והשימוש שיעשה בה הינו באחריות  המשתמשים בלבד, האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לפעולות יעשו על ידי המשתמשים באמצעות המערכת.
 6. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש במערכת, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
 7. המכשיר בו עושה שימוש המשתמש במסגרת השימוש במערכת הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שיבצע המשתמש במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע של המערכת והמכשיר וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
 8. המידע המוזן באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. כל פעולה שתעשה במערכת הינה באחריות המשתמש בלבד, והאחריות על הבלעדית לכל נזק תהיה באחריות המשתמש במערכת בלבד. 
 9. האחריות על גיבוי המידע שמוזן באתר חל על המשתמש בלבד. האתר מבצעת גיבוי למידע המוזן בה באופן קבוע, אך אין לראות בכך הבטחה לגיבוי מלא ותקין של המידע שהוזן באתר, והלקוח יישא באחריות על גיבוי התכנים אשר בבעלותו ו/או שהוזנו על ידו ו/או לאזור האישי שלו באתר. 
 10. במקרה של סיום השימוש באתר, האתר לא מתחייב לשמור או לגבות את המידע שהוזן במשך תקופת השימוש בה, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין מידע ו/או תכנים ו/או חומרים שאינם נשמרו.
 11. יובהר כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים אשר ייגרם כתוצאה מתקלות טכניות באתר ו/או בעיות תקשורת ו/או בעיכוב מתן השירותים באתר ו/או בגין אי יכולת להשתמש בשירותי האתר ו/או שיבוש מידע ו/או שיבושים באתר ו/או חוסר זמינות של האתר.
 12. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה. כמו כן אין האתר ערב למידע אשר נמשך מאתרים צדדים שלישיים – האתר אחראי לרכז את המידע כפי שמופיע במקורות מידע אחרים, ולא אחראי לאמיתות הנתונים המופיעים שם.
 13. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או למשאיר פרטים באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 14. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
 15. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
 16. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 17. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 18. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או בשירותי האתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.  


השימוש באתר:

 1. השימוש באתר מותר למטרות המשתמש בלבד, לטובת עסקו הפרטי. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
 2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ("AS IS") כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar"") בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
 6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
 7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
 8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.


שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות
:

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
 2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.


קניין רוחני
:

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
 3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

סמכות שיפוט:

  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. לבתי המשפט במחוז השיפוט של  מודיעין-מכבים-רעות תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

מדיניות פרטיות ושמירת סודיות

מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. 

מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן הינה לפרט את יחס מפעיל האתר לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באתר, לרבות המידע שמסרו המשתמשים באתר, המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האתר במידע זה.


מדיניות פרטיות:

 1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.
 2. על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך  או המחשב ("המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
  1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
  2. תפעולו התקין של האתר;
  3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
  4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
  5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.
 3. בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
  1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;
  2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
  3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר; 
  4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
 4. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.
 5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
  1. לפתח ולתחזק את האתר;
  2. לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
  3. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
  4. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.
 6. במידה והאתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.
 7. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
 8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.


הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

 1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
 2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 
 3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
 4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. 
 6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
 8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
 9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
 10. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו. 
 11. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 12. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.


נהלי אבטחה 

 1. מפעיל האתר משתמש בתקני אבטחה גבוהים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.
 2. האתר עושה שימוש במערכות תוכנה מתקדמות ובנהלי אבטחה מחמירים במטרה למזער סיכוני חדירה למערכותיה ולמזער חשיפה לא מורשית למאגרי המידע שבבעלותה. עם זאת, אנו מבהירים כי אין פתרון אבטחתי מושלם וכי היא אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת של מערכותיה מפני גישה בלתי מורשית.
 3. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL,  כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
 4. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 5. מפעיל האתר עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעיל האתר או אצל מי מספקיה.
 6. המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי מפעיל האתר ו/או על ידי צד שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.  מידע רגיש, כגון סיסמאות, נשמר במאגרי המידע בצורה מוצפנת. מאגרי המידע עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר, אתה מסכים להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.


הזכות לעיון במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגרי המידע של האתר. באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע עליך או למוחקו. אם המידע שבמאגרי המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי לדרוש שמידע זה יימחק.

כל פנייה שלך לחברה בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו, תעשה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה לחברה ומטופלת על ידה. מפעילת האתר מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.

אם לדעתך האתר פוגע בפרטיות המשתמשים בו ככלל, או בפרטיותך כפרט, אנא פנה לחברה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר.


שימוש במידע:

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 1. ניהול האתר;
 2. שליחת דיוור ישיר על ידי תוכנות דיוור ככל שהמשתמש אישר קבלת דיוור ישיר;
 3. שליחת מוצרים ו/או אספקת שירותים שרכשתם דרך האתר (יובהר כי האתר רשאי להעביר את המידע  כאמור בסעיף 84 לצדדים שליישים, וביניהם הספקים מהם נרכשת הסחורה);
 4. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג';
 5. פרסום (ובין היתר, Remarketing)  – העברת המידע לצדדים שלישיים (גוגל, פייסבוק ועוד) לטובת קידום האתר;
 6. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;
 7. שמירת האתר מאובטח ומניעת הונאות;
 8. אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר.

האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים באתר אלא לצרכיו של תפעול האתר ועל מנת לאפשר לבצע את ההזמנה על הצד הטוב ביותר ועל מנת להעביר מידע ללקוחות.

מפעיל האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע קבלת האינפורמציה וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות", המוכרות גם כ-"Cookies",  על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.

מפעיל האתר מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיה, כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי Cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר (כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של האתר). 

למרות האמור לעיל, מפעיל האתר יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעיל האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מעפילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.


צרו קשר:

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: יער בן שמן מודיעין מכבים רעות

טלפון: 0528550055

דוא"ל: [email protected]

הצהרת נגישות

 • באתר שלנו, חשוב לנו שמוצרינו יהיו נגישים עבור אנשים עם מוגבלויות ולשם כך אנו פועלים לטובת הנגשת האתר באמצעים טכנולוגיים.
 • בין היתר מטרתינו להנגיש את האתר לבעלי מוגבלויות 

 

לשם הנגשת האתר, הטמענו את מערכת  "One Click Accessibility" (להלן: "התוסף" ראה פירוט נוסף כאן).

באמצעות התוסף, ניתן להטמיע באתר פתרונות נגישות מתקדמים, מבלי לעשות שינויים בקוד האתר.

רמת הנגישות

התוסף הינו תוסף קוד פתוח אשר אנשים שונים תרמו ליצירתו. הוא מכיל בתוכו התאמות רבות כמו הגדרלת פונטים, צבעים, ניגודיות, הקראה וכו' אך אינו מתיימר לעמוד בכלל תקני הרגולציה.

תיקונים והתאמות שבוצעו

ההתאמות מותאמות לתצוגה במרבית הדפדפנים וכן לשימוש בטלפון סלולרי. 

בין היתר, באמצעות התוסף, המשתמש יוכל להשתמש בתוספים כדלקמן:

 1. פונט קריא;
 2. הדגשת כתובית;
 3. ניגודיות צבעים באתר;
 4. רקע בהיר;
 5. הדגשת קישורים;
 6. גווני אפור, והכל כפי שמפורט בהרחבה באתר.

החרגות

למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית (מקומות בהם הנגישות לא פועלת כראוי, או שאף טרם הונגשו). 

יצירת קשר

נשמח לתת מענה לכל טענה בנוגע לנושאי הנגישות.

על מנת שנוכל להתייחס לטענה נודה על פנייה רחבה ככל שניתן הכוללת את תיאור הבעיה, את הדפדפן בו השתמשתם, את העמוד שבו ניסיתם לבצע פעולה שלא צלחה וכיוצ"ב.

 את הפנייה ניתן לעשות באמצעים הבאים:

טלפון: 0528550055

דוא"ל: [email protected]

כתובת: יער בן שמן מודיעין מכבים רעות